Spiritualiteit

Innerlijkheid

Er moet een diep zwijgen heersen
In je binnenste
Als je het spreken van God in jou wil beluisteren
Want in stilte en eenzaamheid
spreekt Hij zijn vrede 

Zuiverheid

Wanneer de spiegel van je hart helder en zuiver wordt, aanschouw je beelden die buiten deze wereld liggen. Je ziet het beeld en zijn maker het tapijt van het spirituele uitspansel en Degene die het uitspreid.


Iemand met een leeg en zuiver hart, 

weerspiegelt beelden van de Onzichtbare. 

Hij wordt intuïtief en kent onze diepste gedachten,

want 'de gelovigen zijn een spiegel voor elkaar. "


Oefeningen

De term geestelijke oefeningen slaat op elke vorm van

gewetensonderzoek, overweging, beschouwing, mondgebed of innerlijk gebed, 

en op nog andere geestelijke activiteiten.

Want zoals wandelen, op tocht gaan en hardlopen lichamelijke oefeningen zijn, 

zo noemt men geestelijke oefeningen elke manier waarop men de ziel voorbereidt en klaarmaakt om zich van elke ongeordende gehechtheid te ontdoen, en om dan te 

zoeken en te vinden wat Gods wil is bij de inrichting van zijn leven tot heil van zijn ziel. 


"Door de Geestelijke oefeningen is de liefde die God voor je heeft verinnerlijkt, verdiept en vermeerder. En je verlangt niets liever dan Hem in alles te mogen liefhebben en te dienen".


Transformatie

 When we despair of gaining inner transformation through human powers of will and determination, we are open to a wonderful new realization: inner righteousness is a gift from God to be graciously received. The needed change within us is God's work, not ours. The demand is for an inside job, and only God can work from the inside. We cannot attain or earn this righteousness of the kingdom of God; it is a grace that is given. 


Spiritualiteit is de menselijke geest op zoek naar de kern van het 'zijn en gaat een weg van innerlijkheid, zuiverheid, oefening en transformatie, tot self-transcendence toward the ultimate value one preceives". 


Conclusie: Geef niet op. (Mk. 4:15-20) De boodschap die je brengt is een boodschap van liefde. Probeer ook op een liefdevolle en respectvolle manier te praten zodat mensen door jou Gods liefde zien.Transformatie:

De zoektocht naar wie we werkelijk zijn transformeert ons en vormt ons.

Spiritualiteit als omvorming of transformatie, is een zoektocht om alles van het leven samen te brengen in een geïntegreerde synthese van continue groei en ontwikkeling. Het is verbonden met de metafoor de weg, de reis, de tocht. De gebeurtenissen die wij op onze spirituele weg meemaken, worden door onze eigen activiteit 'getransformeerd' en in een zinvol geheel geplaatst. De grote spirituele tradities spreken van een drietrap: purificatio: bekering, illuminatio: verlichting, enunio: éénwording. Purificatio, bekering: stilstaan bij je huidige levenswijze, je afkeren wat niet leven gevend is. In de christelijke traditie is dat een keren naar het Licht in de Geest van Jezus leven. Illuminatio, verlichting: het gaat hier over vrijheid van de mens tegenover zijn imago, kwetsuren, verleden, driften, sociale rollen. Omdat hij gedragen en bemind wordt door God en het daarom aandurft zich toe te vertrouwen aan Gods liefde. Er komt 'nieuw leven' een verinnerlijking waarin men de bronnen van het leven ontdekt. Unio, eenwording: De eigen wil wordt vereenzelvigd met de wil van God (eenwording met God). Totaal geleid door God in eenheid met Gods Geest handelen.

Maak een gratis website.