Studio Art Micro-Macro Cosmic lifestyle
Universele levensenergie / Chakras's hebben een intelligentie of bewustzijn dat chakrale onderbewuste geest genoemd wordt, chakra beheert en vitaliseert intelligentie.
- Organische onderbewuste geest zijn grote chakra's of de chakrale onderbewuste geest.
- Cellulaire onderbewuste geest.
- Fysieke onderbewuste geest, de instructies kan rechtstreeks aan de cellen, de organen, de chakra's of aan fysieke onderbewuste geest van de patiënt gegeven worden.

Biochemische reacties kan harmonieus in je lichaam plaats vinden, zonder dat jij daar door bewust van bent of daartoe opdracht geeft. De fysiekes en bioplasma lichamen zijn inderdaad schitterende levende intelligente machienes.
Ki Kung is het opwekken van innerlijke kracht / Prana ademhalingsoefeningen bij sport. 
Boeddhabewustzijn of de verlichting ervaart je en begrijp je wat Jezus bedoelde toen hij zei, indien je oog zuiver is, is uwe gehele lichaam verlicht. 
Voorwaar, het koninkrijk der hemelen is in u. Seeer! Ziener!

Ananda means bliss or happiness / Etherna bliss, which accompanies the ending of the rebirthing cycle. 


Spiritualiteit in het beroep van geestelijk verzorger!

Aanwijzingen voor gebruik van licht, het eten, het gaan slapen en het opstaan. 
Heel de mens en alles erom heen wordt ingesteld om tot goed inzicht te komen en "om beter te vinden wat men verlangt. 
Geestelijke Oefening: meditatie en contemplatie. 
- Meditatie wordt gekenmerkt door nadenken en redeneren (overwegingen).
- Contemplatie gericht (beschouwing). 
Reflectie: Ignatius spreekt van een 'reflectir en si mesmo', het in zichzelf keren, om na te gaan hoe het is gegaan en wat er te verbeteren valt. Dat in zich zelf ook al een vorm van bewustzijnsonderzoek is. Daarbij gaat het om ruimte te maken voor een open, ontspannen zelfwaarneming als basis voor het begrijpen van de ander. De transformatie is een doorgaand levensproces. 
Het omgaan met deze drie inzichten noemt Ignatius 'onderscheiding der geesten'. De goede geest beweegt met het oog op wat goed is voor de mens en wat hem helpt het doel na te streven waarvoor hij geschapen is. De kwade geest (satan) werkt in tegenovergestelde zin. Voor Ignatius betekende goed onderscheidingsvermogen ontwikkelen, 'kritisch zijn', het afwegen en leren kennen van onze eigen gevoelens, erop reflecteren, om er conclusies uit te trekken voor ons eigen handelen.
Spiritualiteit leidt naar de innerlijke kern van onszelf en helpt ons los te maken van alles wat die kern overschreeuwt of wat ons ervan afhoudt om met ons diepste zelf in contact te treden. Inkeer is in onszelf binnen gaan of 'afdalen' zoals mystici zeggen. Innerlijkheid is niet alleen een introspectieve activiteit maar een kwestie van volledige aanwezigheid met zichzelf, met anderen, met de wereld, de aarde (natuur) en God. In deze paragraaf wordt de innerlijkheid in de Ignatiaanse spiritualiteit omschreven als innerlijk aanschouwen en de 'onderscheiding van geesten'. 

Innerlijk aanschouwen, reflectie. Het woord innerlijk komt vaak voor in de GO. Zoals bijvoorbeeld innerlijke beweging, innerlijke vrijheid, innerlijk aanschouwt, innerlijke verandering. Ignatius verwacht dat het handelen van de mens hem of haar voortdurend tot inkeer brengt. Met andere woorden dat de mens beschouwend en overwegend, zondevrij handelt. En dat de mens door reflectie tot de diepe betekenis van zijn of haar handelen komt, wat zal leiden tot wel overwogen acties geleid door de heilige geest. Tijdens de Geestelijke Oefeningen komt het erop aan lang en intens naar Jezus te kijken (in de evangelieverhalen die ter beschouwing worden aangereikt) én gevoelig te worden voor wat er in je hart om gaat als je naar Jezus kijkt. Wanneer je het evangelie eerlijk en met een open blik op je leven legt, dan komt je innerlijk in beweging: aantrekking of weerstand, blijheid of angst, verwondering of twijfel. Innerlijke krachten waardoor iemand weet wat hij wil en moet doen. Ignatius zegt bijvoorbeeld in de aantekeningen:
" (…) Want niet het vele weten verzadigt en voldoet de ziel, maar wel het innerlijk voelen en smaken."  Eigenlijk vermoeden wij dat dit is wat Frohlich bedoelt met 'critical interority'. Wij zijn in de 21e eeuw deze innerlijke wijsheden en groeiprocessen kwijtgeraakt mede door de erfenis van een 'spiritualiteitskloof' uit de middeleeuwen.
Frohlich wil om die redenwijsheden uit de tradities herintroduceren in het hedendaags spiritualiteitsonderzoek.


Werken is leren en ontwikkeling in het lab dat je werkplek heet'. Dit gaat over leiderschap. En dat gaat niet over mij, het gaat over ons. We hebben elkaar geleid. Alle verandering begint met ontregeling.

 
Het gaat me om innerlijk leren, een voelen waar God' s Woord of iets je raakt (invloed van de Moderne devotie) En het leren 'onderscheiden van geesten', 'kritisch zijn', het afwegen en leren kennen van onze eigen gevoelens, erop reflecteren, om er conclusies uit te trekken voor ons eigen handelen.

Het doel van de Geestelijke oefeningen, slaat op elke vorm van gewetensonderzoek, overweging, beschouwing, mondgebed of innerlijk gebed, en op nog andere geestelijke activiteiten. Want zoals wandelen, op tocht gaan en hard lopen, lichamelijke oefeningen zijn,
zo noemt men geestelijke oefeningen elke manier waarop men de ziel voorbereidt en klaarmaakt om zich van elke ongeordende gehechtheid te ontdoen, en om dan te zoeken en te vinden wat Gods wil is bij de inrichting van zijn leven tot heil van zijn ziel."


Diakrisis Onderscheid droefheid blijdschap. Wat er in de mens heerst op het moment. Het kunnen ontleden van de innerlijke (Geest) bewegingen van de menselijke geest of de passies. Volmaaktheid & De roeping is nodig om af te zien van het kwaad enz.. 

Interdisciplinaire tak van de wetenschap. Tot ons Zelf komen daar verbinden we ons zelf met de diepste innerlijke bron, het goddelijke (Ultieme) = De Ziel. Op deze plek van diepe zelfkennis ontmoeten, we levenskracht. 

God of de andere Interiarity. Interiority wetenschap van bewustzijn. Zuiverheid, wanneer de Spiegel van je hart helder en zuiver wordt aanschouw je beelden die buiten deze wereld liggen. Je ziet het beeld en zijn maker (het tapijt) van het spirituele uitpansel. Intentionele communicatie: Intieme relatie tot elkaar. Geestelijke begeleiding is een heel eigen vorm van begeleiding in tegenstelling tot psychologische begeleiding, wat leer gericht is op het bevorderen van ontplooiing van het ik. 

Geestelijke begeleiding is begeleiding van heel de mens. 

Comtemplatie-Meditatie. Grote spirituele tradities spreken van drietrap bekering, illuminatio, verlichting, Unio: éénwording
Maak een gratis website.